Radon Arbetsplats

Radon arbetsplats – Det är arbetsgivaren som bär ansvaret för arbetsmiljön. I det ansvaret ingår att känna till radonhalten på arbetsplatsen. På jobbet ska man känna sig trygg och säker. 

Radon arbetsplats

Mätning av radon på arbetsplatser sker i två steg. Först med en grundläggande orienterande mätning och sen med en eventuell kortare uppföljande mätning. Den orienterande mätningen ska vara en långtidsmätning i minst 60 dagar mellan 1 okt – 30 april. Mätningen sker med spårfilmsdosor som placeras ut i de lokaler där personalen vistas. Efter mätperioden samlas dosorna in, skickas tillbaka och analyseras. Efter cirka en vecka kommer ett svarsresultat tillbaka. Visar den orienterande mätningen på radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m³ genomförs en uppföljande mätning.

Radon

Om radon

Radon är hälsofarligt. Långvarig exponering ökar risken för lungcancer. I Sverige är radonexponering den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon orsakar cirka 400-500 lungcancerfall varje år. Eftersom radon är så hälsofarligt har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler.

Åtgärder radon

Åtgärder vid höga radonhalter

Visar även den uppföljande radonmätningen under arbetstid förhöjda radonvärden behöver en radonutredning göras av en radonkonsult. Detta för att ringa in problemet och för att få förslag på lämpliga åtgärder. Att förändra ventilationen är den vanligaste åtgärden.

Förbättrad metodbeskrivning radon

Ny förbättrad metodbeskrivning

En ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser började gälla 1 oktober 2021. Den nya metodbeskrivningen ska förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt och ersätter den befintliga från 2004.

Radonmätning arbetsplats

Radonmätning är en enkel och okomplicerad process som du själv kan genomföra. Eftersom långvarig exponering för förhöjda radonhalter kan vara kopplad till lungcancer är det av största vikt att utföra regelbundna mätningar. Genom att beställa spårfilmsdosor och utföra en noggrann mätning kan arbetsplatser minimera risken för radonrelaterade hälsorisker och därmed skapa en säkrare och mer hälsofrämjande arbetsmiljö. Att vara medveten om och agera på radonhalten är grundläggande för att säkerställa en sund arbetsplats och skydda personalens hälsa.